Sluit je aan

Besturen van een vereniging

Ja, in artikel 48 lid 1 Boek 2 Titel 2 Burgerlijk Wetboek staat dat de balans en staat van baten en lasten door het bestuur moeten worden ondertekend. Als een handtekening van een bestuurslid ontbreekt,moet het bestuur daar met opgave van reden melding maken in de Algemene Vergadering. Uit deze verplichting kan min of meer worden afgeleid, dat een bestuurslid akkoord is met de stukken als hij hiervoor heeft getekend.

De wet bepaalt dat uitsluitend het orgaan dat een bestuurslid heeft benoemd hem kan schorsen en/of ontslaan. Doorgaans is dat de Algemene Vergadering. Als de statuten bepalen dat ook een bestuur een bestuurslid kan schorsen, is deze bepaling niet rechtsgeldig.

Het NOV - Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk heeft praktische tips hoe een vereniging de kans op fraude kan verkleinen. De tips staan op de website van het NOV.

Bij het wijzigen van de statuten moet goed op de te volgen procedure worden gelet. Daarom hebben wij voor verenigingen een stappenplan opgezet. Die kan hier worden gedownload. Is er twijfel, neem dan met ons contact op. Wij beschikken ook over modelstatuten.

Speciaal voor de ledenadministrateurs van onze tuinverenigingen hebben wij een handleiding voor het werken met de ledenadministratie van E-boekhouden opgesteld. Deze handleiding kun je hier downloaden.

Ja ook niet-leden kunnen bestuurslid of commissielid worden. 

Als je als vereniging de mogelijkheid wilt hebben om niet-leden een bestuurder te laten worden moet dat wel geregeld worden in de statuten. Het is niet voldoende om dit in een huishoudelijk reglement op te nemen. In de statuten kan dan het volgende worden opgenomen: 

De leden van het bestuur worden benoemd uit de leden, alsmede uit niet-leden, met dien verstande dat het aantal niet-leden niet meer dan de helft mag zijn van het aantal bestuursleden.

Meer dan de helft van het aantal bestuursleden moet uit de leden worden gekozen.

Niet-leden mogen commissielid worden. Je hoeft daarvoor niets te regelen en er alleen voor te zorgen dat in de statuten of reglementen niet is opgenomen dat uitsluitend leden in een commissie mogen zitten.

Ja die hebben wij. Wij werken niet met een uitgebreid taxatiereglement. Dat is volgens onze taxateurs niet handig. Download hier de taxatierichtlijnen.