Sluit je aan

Coronavirus en samen tuinieren

Aangescherpte maatregelen inzake coronavirus

Utrecht, 31 maart 2020

De  door de regering op 23 maart 2020 afgekondigde nieuwe, verscherpte maatregelen in de aanpak van de coronacrisis zijn verlengd tot en met 28 april. Wat dit betekent voor tuinverenigingen en hun tuinders en voor AVVN als organisatie tot en met in ieder geval 28 april a.s. tref je hieronder aan. De mogelijkheid bestaat dat ook deze termijn verlengd wordt. Houden we ons niet aan de voorschriften dan bestaat de kans dat de burgemeester het park sluit.

Naar je tuin toe?
Uitgangspunt voor iedereen, dus ook voor tuinders, is: blijf zoveel mogelijk thuis. Een frisse neus mag je halen als jij en je huisgenoten gezond zijn. Die frisse neus kún je op de tuin halen. Wil je ondanks het advies om vooral thuis te blijven toch naar de tuin, doe dit dan bij voorkeur alleen of met één huisgenoot. Hou altijd, dus ook op het tuinpark en op de tuin, minimaal 1,5 meter afstand van anderen. Ontvang geen andere mensen op je tuin.

Geen bijeenkomsten meer
Bijeenkomsten, samenkomsten, evenementen zijn verboden, ongeacht het aantal deelnemers. Dat betekent dat er geen activiteiten voor en door leden mogen plaatsvinden en ook geen activiteiten met bezoekers, ook niet in de buitenlucht. Dus: geen algemene vergadering, bestuurs- of commissievergadering, werkbeurten, werkgroep-activiteiten, rondleidingen, ontvangsten en noem maar op. Overleg en vergaderingen kunnen zo nodig en indien mogelijk plaatsvinden via e-mail, whatsapp, de telefoon (conference call) of videobellen.

Gebouwen dicht
Verenigingsgebouwen met horecafunctie moeten al van overheidswege tot en met 28 april de deur sluiten. We adviseren om verder ook verenigingsgebouwen zonder horecafunctie, alle andere gemeenschappelijke gebouwen te sluiten, waaronder tuinwinkel, gereedschapsschuur, toiletten. 

Ten aanzien van de geadviseerde sluiting van toiletten menen wij dat zich hier zoveel potentiële contactpunten voor besmetting zijn dat het onverstandig is deze open te houden. Van besturen of andere vrijwilligers mag niet verwacht worden dat ze deze preventief gaan schoonhouden. Sluiting van toiletten is een offer dat in de strijd tegen het coronavirus gebracht mag worden.

Communiceer maatregelen en spelregels
Op de verenigings- en tuinparkbesturen rust een grote verantwoordelijkheid. Ons advies is om duidelijk naar de leden en bezoekers van het tuinpark te communiceren wat naast de verplichte maatregelen de specifieke spelregels zijn ten aanzien van gezondheid en veiligheid. Naar de leden in ieder geval via de reguliere communicatiekanalen en voor bezoekers en leden door een duidelijke en niet te missen aankondiging bij de ingang.

De spelregels en voorlichting omvatten in ieder geval de verplichte maatregelen van de overheid. Daarnaast kunnen specifieke spelregels voor het tuinpark worden opgesteld. Wij adviseren daarin op te nemen waar punten voor contactbesmetting zijn (bijvoorbeeld kranen, pompen, handvatten van kruiwagens) en mensen op te roepen die na gebruik schoon te maken/ontsmetten met zelf meegebrachte middelen. Wij geven ook in overweging om de (loop)poort open te houden. Minder handen aan de poort geeft minder kans op besmetting.

Insteek: tuinpark openhouden
Insteek is om het tuinpark open te houden, opdat gezonde tuinders -indien zij dit nodig achten- naar hun tuin kunnen gaan. Insteek is ook om het tuinpark voor bezoekers open te houden.

Opening is wel aan voorwaarden gebonden:

  • Tuinders en bezoek dienen zich te houden aan de verplichte maatregelen van de overheid en aan de specifieke extra spelregels van de vereniging. Voorkomen moet worden dat de gemeente overgaat tot sluiting van het tuinpark.
  • Dat neemt niet weg dat het bestuur ook de verantwoordelijkheid kan nemen om het tuinpark voor bezoek maar ook voor leden te sluiten als het te druk wordt (groepsvorming ontstaat) of mensen niet 1,5 meter afstand van elkaar houden of kunnen houden. Foto’s kunnen als bewijslast dienen.

AVVN
Tenslotte informatie over AVVN-medewerkers, vrijwilligers en externe adviseurs.
Wij maken tot en met in ieder geval 28 april geen externe afspraken. Bestaande afspraken worden uitgesteld tot nader order. Het Activiteiten en Informatiecentrum in Utrecht is gesloten. Medewerkers van het AVVN-bureau werken thuis en zijn bereikbaar. De dienstverlening blijft plaatsvinden via e-mail, telefoon en videoverbinding.

Wij krijgen op dit moment vragen van verenigingen over de algemene vergaderingen (ALV) en het coronavirus. Kunnen algemene vergaderingen worden uitgesteld?

In de statuten staat dat u voor een bepaalde datum een ALV moet houden, het kan zijn dat deze voor uw vereniging in de zeer nabije toekomst ligt.
Aangaande het coronavirus is ons advies: volg het RIVM en maak vooral ook een eigen afweging, met de eventuele kwetsbaarheid van de leden van de vereniging in gedachten. Wel is het belangrijk om zorgvuldig de leden te informeren hiervoor hebben wij ondergaande brief opgesteld:

Beste leden,

Op dit moment voorziet het bestuur zich net als haar leden geconfronteerd met (de gevolgen van) het coronavirus. Gelet op het feit dat de overheid in bepaalde gebieden sterk ontraadt in grote aantallen bijeen te komen en gelet op het feit dat er onder onze leden zich personen bevinden die tot de risicogroep behoren ziet het bestuur zich genoodzaakt om vanuit gezondheid – en veiligheidsredenen de jaarlijkse algemene ledenvergadering te verplaatsen. Wij verwachten van u begrip voor dit besluit. Indien u zwaarwegende redenen heeft en van mening bent dat desalniettemin de algemene ledenvergadering wel doorgang moet vinden vernemen wij dat graag. Het verzoek is wel dit goed te motiveren zodat het bestuur deze overwegingen af kan wegen.  
 
Wij komen ten spoedigste met een nieuwe datum voor de ALV maar zoals u zult begrijpen wachten wij ook nadere instructies van de overheid hierover af.

Met vriendelijke groet
het bestuur