Sluit je aan

Stad en dorp

Tuinenparken zijn vaak al een flink aantal jaren geleden aangelegd, toen men nog andere ideeën en opvattingen had over ruimtegebruik. Om ze aan het huidige tijdsbeeld aan te passen zouden we moeten kijken hoe tuinenparken gerevitaliseerd kunnen worden. Net zoals dat bij dorps- of stadsvernieuwingsprojecten gebeurt. Leidende gedachte is van extensief naar intensief gebruik.

Recreatief medegebruik en netwerkplanning zijn bekende begrippen die op het gebied van recreatiebeleid in het buitengebied worden gehanteerd. Onderdeel van deze planningsfilosofie vormen recreatieve knooppunten.

Deze uitgangspunten kunnen zeer goed in verstedelijkte gebieden worden gebruikt. Door een tuinenpark te combineren met andere recreatieve functies ontstaat een waardevol recreatie- en groen gebied. Door dit recreatieve medegebruik zal de ruimte intensiever gebruikt worden. Geïntegreerd in de wijk voorziet een dergelijk recreatief knooppunt niet alleen in een deel van de recreatie behoefte van de wijk, maar kan het ook de samenhang binnen een wijk vergroten. Via gerichte planning zou binnen een stad een recreatief netwerk of een recreatieve hoofdstructuur moeten ontstaan met de recreatieve knooppunten als schakels die het stedelijke netwerk onderling verbinden.

Met name bij nieuw te ontwikkelen recreatievoorzieningen moet rekening worden gehouden met flexibele onderdelen in het ontwerp. Bij een veranderende vraag kunnen de flexibele onderdelen aangepast worden.

De recreatieve hoofdstructuur kan daarnaast ten dele uitstekend samenvallen met de ecologische hoofdstructuur. Natuurlijk tuinieren op tuinenparken vormt hierbij een gedegen basis.

Via een natuurlijk beheer en onderhoud en het creëren van rustige delen in het park kunnen de natuurwaarden, maar ook de educatieve waarden worden versterkt.

Waar denk je aan bij recreatief medegebruik?
Recreatievoorzieningen kunnen voor een zo breed mogelijk publiek worden ingericht. Op deze manier kan ervoor gezorgd worden dat in ieder geval de uitgangspunten aanwezig zijn om voor een intensief gebruik te zorgen. Aangezien de stedelijke recreatieve voorzieningen mede een wijkgerichte functie moeten vervullen, moet bij de inrichting van het tuinenpark met de samenstelling van de wijk rekening worden gehouden. Door bewust bepaalde doelgroepgerichte onderdelen op te nemen kan het gebruik van het park nog verder geïntensiveerd worden.

Door ervoor te zorgen dat (een deel van) de inrichting flexibel is, kan bij een veranderende samenstelling van de wijk -bijvoorbeeld door vergrijzing of opgroeiende jeugd- de recreatieve voorziening aangepast worden.

Stad en dorp