Sluit je aan

Verzekeringen

Op grond van het Burgerlijk Wetboek heeft de verkoper een informatieplicht en de koper een onderzoeksplicht. De verkoper/het verenigingsbestuur heeft een taxatierapport overhandigd, waarin melding gemaakt wordt van de staat van onderhoud. Dit valt onder informatieplicht.

Van de verkoper mag, zeker als deze het tuinhuis al wat langer in bezit heeft, verwacht worden dat hij weet wat er aan het tuinhuis goed is en wat niet. Hij mag niet de toestand van het tuinhuis onjuist positiever voorstellen dan dat het is. Verborgen gebreken moet hij melden aan de taxatiecommissie. De taxatiecommissie bepaalt de waarde van het tuinhuis en geeft geen bouwkundig advies. De koper op zijn beurt heeft een onderzoeksplicht. Zo staat het hem vrij om met een bouwkundige het tuinhuis nader te onderzoeken.

De vereniging kan in de statuten of in het taxatieverslag een vrijwaringsclausule opnemen. Een voorbeeld is dat de taxatiecommissie een visuele taxatie heeft gedaan en geen destructief onderzoek. Hoewel een dergelijke clausule enige rechtsbescherming tegen claims geeft, houdt een rechter altijd rekening met de omstandigheden en beoordeelt de mate waarin koper zich aan de onderzoeksplicht en verkoper zich aan de informatieplicht heeft gehouden. Een uitspraak kan dus anders uitvallen dan verwacht.

Ja, vrijwilligers zijn tijdens werkzaamheden voor de (bij ons aangesloten) vereniging bij een ongeval verzekerd. Belangrijk daarbij is, dat er geen leeftijdsgrens wordt aangehouden.  AVVN heeft voor alle aangesloten verenigingen een ongevallenverzekering afgesloten.

Verzekerd zijn:

  • Overlijden als enige en rechtstreeks gevolg van een ongeval, mits het overlijden plaatsvindt binnen drie jaar na dat ongeval (een kapitaal ter grootte van € 25.000); 
  • Blijvende invaliditeit als enige en rechtstreeks gevolg van een ongeval (een kapitaal ter grootte van maximaal € 50.000 afhankelijk van de mate van invaliditeit);
  • Geneeskundige behandeling conform de verzekeringsvoorwaarden als enige en rechtstreeks gevolg van een ongeval (maximale vergoeding van EURO 1.000 per ongeval).

Een schade melden? Hier kun je het formulier downloaden. Zend dit formulier geheel ingevuld naar AVVN, Vogelvlinderweg 50, 3544 NJ Utrecht of per e-mail (niet rechtstreeks naar Centraal Beheer zenden, de schade wordt dan niet in behandeling genomen!)

 

Ja de collectieve aansprakelijkheidsverzekering kent een eigen risico. Dit is € 250,-- per voorval.

Het eigen risico dient te worden betaald door de vereniging. Immers het is niet redelijk om het lid dat schade heeft opgelopen hiermee te belasten. De vereniging is aansprakelijk.

Wij hebben deze vraag aan onze verzekeraar voorgelegd, aangezien zij ook de aanbieder is van de gemeentelijke vrijwilligers verzekeringen. Het antwoord van de verzekeraar is als volgt:
 
Op de VNG Vrijwilligersverzekering zijn de vrijwilligers die hun vrijwilligerswerk vanuit een collectief verrichten. Dit werk doen zij voor anderen en/of de samenleving en dienen er een maatschappelijk belang mee. Indien een vrijwilliger bestuurder is van een vrijwilligersorganisatie, dan zijn zij als bestuurder verzekerd onder de bestuurdersaansprakelijkheidsdekking binnen de vrijwilligersverzekering. Het moet hierbij wel gaan om een organisatie met een balanstotaal van maximaal € 500.000,00.
 
Het voordeel van de dekking bij AVVN is:

  • Geen beperking ten aanzien van het maximale balanstotaal.
  • Geen discussie of het bestuurslid is verzekerd (bij de vrijwilligersverzekering kan de discussie ontstaan of het bestuurslid is aan te merken als vrijwilliger in de zin van de polis).
  • De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bij AVVN kent een dekking bovenop het verzekerd bedrag voor kosten van verweer (tot maximaal € 500.000,00). Binnen de vrijwilligersverzekering zijn de kosten van verweer, tezamen met de schade en wettelijke rente verzekerd tot maximaal het verzekerd bedrag.

Daaraan kan worden toegevoegd dat de betreffende gemeente wel een vrijwilligerspolis moet hebben afgesloten en deze niet dient te beëindigen. Het beste advies is om zeker dit soort zaken in eigen hand te houden. Als gemeenten bezuinigen zijn dit vaak de eerste zaken waarop dat gebeurt. Wel bestaat er dus een kans op dubbele dekking.

Nee, het rijrisico van het trekkertje is niet gedekt via de aansprakelijkheidsverzekering. Het trekkertje is WAM-plichtig (WAM = wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen) en dient een eigen verzekering te hebben. Kortom, als door het rijden met het trekkertje schade ontstaat (aanrijding e.d.) dan is dit niet verzekerd via de aansprakelijkheidsverzekering. De vereniging moet als eigenaar zijn motorvoertuigen verzekeren, ongeacht of deze op de openbare weg of op privéterrein rijden.

Jaren geleden is het onderdeel milieuschade uit de aansprakelijkheidsverzekering gehaald en moest voor dit risico een aparte verzekering worden afgesloten. Bij AVVN is destijds de keuze gemaakt dat verenigingen vrijwillig konden kiezen om de verzekering via ons af te sluiten. Nu, jaren later, is Centraal Beheer tot de conclusie gekomen dat het schadeverloop dusdanig meevalt, dat zij voor dezelfde premie al onze verenigingen verzekert.

Wij kunnen niet gedwongen de premie aan iedere vereniging doorbereken. Wij achten het niet redelijk dat alleen verenigingen die de milieuschadeverzekering hadden afgesloten premie betalen, terwijl alle verenigingen onder de verzekering vallen. Daarom is ervoor gekozen dat de premie uit de contributie wordt betaald. Verdeeld over 30.000 tuinders is dit slechts een heel klein bedrag. Verenigingen die de milieuschadeverzekering hadden afgesloten krijgen hiervoor daarom geen factuur meer. Het stopzetten van de verzekering vonden wij niet in het belang van onze verenigingen.

Algemeen

Als een aanhangwagen gekoppeld is aan een trekkend motorvoertuig, dan wordt dit als één geheel gezien. De aanhangwagen is dan onderdeel van het trekkende motorvoertuig. Dit is in dat geval een WAM risico (Wettelijke Aansprakelijkheid Motorvoertuigen). De eigenaar van het trekkende motorvoertuig is aansprakelijk. Een tegenpartij zal zich in dat geval melden bij de verzekeraar van het trekkende motorvoertuig. Als de aanhangwagen veilig buiten verkeer tot stilstand (zie laatste zin alinea voor betekenis) is gekomen, dan betreft het in principe een AVP kwestie (Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren) voor degene die de aanhangwagen op dat moment gebruikt. Dit geldt alleen als het voor particulier gebruik is. Het kan ook een AVB kwestie (Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven) voor het bestuur zijn, als de aanhangwagen voor de vereniging gebruikt wordt. “Veilig buiten verkeer tot stilstand” betekent eenvoudig gezegd dat de aanhangwagen geen hinder oplevert voor overig verkeer en dat gedurende een langere periode. 

Slechte staat aanhangwagen

Als de schade is ontstaan door de slechte toestand van de aanhangwagen, dan blijft het nog steeds een WAM kwestie zolang de aanhangwagen aan het trekkende motorvoertuig gekoppeld is. Eventueel kan de schade door de autoverzekeraar worden verhaald op de eigenaar van de aanhangwagen. Dit hangt af van een aantal factoren en verschilt erg per situatie. Je moet bijvoorbeeld aantonen dat het ongeval zonder gebrek niet zou zijn ontstaan. Daarnaast is het ook iemands eigen verantwoordelijkheid om gebruik te maken van een aanhangwagen die in slechte toestand is. Het is voor een WAM verzekeraar lastig om een schade te verhalen als het ontstaat door een gebrek/slechte toestand. Daarnaast is het ook nog van belang of er sprake is van betaalde verhuur of onbetaalde verhuur. Bij betaalde verhuur kan je meer eisen stellen dan bij onbetaalde verhuur. Al met al verschilt het heel erg per situatie en is niet concreet vast te leggen wat er gebeurt als een schade ontstaat door een slechte toestand van de aanhangwagen. 

Tot slot

Het is belangrijk dat als de aanhangwagen ook een aanhangwagenverzekering heeft voor het casco gedeelte (in dat geval is schade aan eigen aanhangwagen verzekerd), de verzekeraar op de hoogte is dat de aanhangwagen regelmatig uitgeleend wordt. Is de verzekeraar hier niet van op de hoogte, dan kunnen er moeilijkheden ontstaan over de dekking als er schade aan de aanhangwagen zelf is.