Verberg Dit veld is verplicht in te voeren!

Dit veld is verplicht in te voeren!

Verberg Dit veld is verplicht in te voeren!

Wachtwoord vergeten? Vul hier uw e-mailadres in. Je ontvangt een link om een nieuw wachtwoord te creëren.

Error message here!

Terug naar het inlogscherm

Afsluiten
Top

Verzekeringen

Het AVVN heeft voor de aangesloten verenigingen en bonden een aantal collectieve verzekeringen afgesloten. Wij zetten graag alles op een rij. Ons pakket bestaat op dit moment uit de volgende verzekeringen:

1. Aansprakelijkheid

Verzekerden zijn de aangesloten verenigingen en bonden alsmede de bij deze aangesloten verenigingen en tuingroepen. De verzekering dekt schadeclaims (materieel en immaterieel) voor zover deze zijn ontstaan tijdens werkzaamheden, die voor de vereniging, bond of tuingroep zijn verricht en voor zover de verenging, bond of tuingroep verwijtbare schuld treft. 

Zowel leden als niet-leden van de vereniging, bond of tuingroep die werkzaamheden namens of voor de vereniging verrichten vallen onder de aansprakelijkheidsverzekering. De verzekering kent een eigen risico van € 250.

Deze verzekering is onderdeel van het AVVN-lidmaatschap.

2. Ongevallen

Verzekerden zijn in dit geval de individuele leden, kandidaat-leden en andere vrijwilligers van aangesloten verenigingen, bonden en tuingroepen, die voor de vereniging werkzaamheden verrichten. Er is geen leeftijdsgrens voor deze verzekering! Verzekerd is:

  • Overlijden als enige en rechtstreeks gevolg van een ongeval, mits het overlijden plaatsvindt binnen drie jaar na dat ongeval (een kapitaal ter grootte van € 25.000);

  • Blijvende invaliditeit als enige en rechtstreeks gevolg van een ongeval (een kapitaal ter grootte van maximaal € 50.000 afhankelijk van de mate van invaliditeit);

  • Geneeskundige behandeling conform de verzekeringsvoorwaarden als enige en rechtstreeks gevolg van een ongeval (maximale vergoeding van € 1.000 per ongeval). 

Deze verzekering is onderdeel van het AVVN-lidmaatschap.

3. Milieuschade

Soms wordt op de tuin of het tuinenpark gebruik gemaakt van stoffen en middelen die voor het milieu schadelijk zijn. Denkt u maar aan bestrijdingsmiddelen, (kunst)meststoffen, asbest, verf en beits, brandbare middelen als benzine, oliën e.d. Een ongelukje zit soms in een klein hoekje, maar kan grote gevolgen hebben. De kosten voor het opruimen, reinigen of zelfs saneren kunnen fors oplopen tot bedragen, die vaak voor een vereniging niet betaalbaar zijn. 

 

De risico’s van milieuschade zijn dan ook zodanig, dat wij van mening zijn dat het afsluiten van een milieuschadeverzekering voor een bestuur en voor de (toekomstige) tuinleden een geruststellende gedachte is en wat ons betreft een absolute ’must’.

De kosten voor het opruimen, reinigen of zelfs saneren kunnen fors oplopen tot bedragen, die vaak voor een vereniging niet betaalbaar zijn.

Een vereniging blijft altijd de zorgplicht houden voor het zorgvuldig en verantwoord omgaan met stoffen en middelen, die voor het milieu schadelijk zijn. Verenigingen kunnen het risico van milieuschade ondervangen door zich hiertegen via deze verzekering in te dekken.

Deze verzekering is onderdeel van het AVVN-lidmaatschap.

4. Bestuurdersaansprakelijkheid

Het aansprakelijkheidsrecht heeft zich de afgelopen jaren zodanig ontwikkeld dat bestuursleden van verenigingen in toenemende mate het risico lopen in hun privévermogen aansprakelijk te zijn. Dit is het geval indien leden van het bestuur onbehoorlijk bestuur kan worden verweten. Een duidelijk voorbeeld is dat er aan derden opdrachten worden gegeven, die gezien de financiële situatie van de vereniging, niet kunnen worden nagekomen. Ook in geval van financiële malversaties is het volledige bestuur aansprakelijk voor het gedrag van een enkeling.

Het AVVN heeft zich georiënteerd op de verzekeringsmarkt en kan de aangesloten verenigingen en bonden een aantrekkelijk aanbod doen voor een bestuurdersaansprakelijk-heidsverzekering:

  1. Een bestuurdersaansprakelijkheidsdekking met een verzekerd bedrag van € 50.000,-

  2. Een bestuurdersaansprakelijkheidsdekking met een verzekerd bedrag van € 500.000,-

Aan optie 1 kunnen deelnemen de verenigingen die een balanstotaal hebben dat minder is dan € 50.000,-. Aan optie 2 kunnen alle verenigingen deelnemen. Wil een vereniging met een balanstotaal van minder dan € 50.000,- toch een dekking hebben tot € 500.000,- dan kan vrijwillig gekozen worden voor optie 2.

De polis is opgemaakt op de naam van het AVVN en als een vereniging wil deelnemen, wordt deze als medeverzekerde op de polis opgenomen. Algemeen uitgangspunt voor acceptatie bij de verzekeraar is uiteraard dat de vereniging een positief balanstotaal heeft en niet speculatief belegt.

Deze verzekering vormt geen vast onderdeel van het AVVN-lidmaatschap. Voor meer informatie over (het afsluiten van) deze verzekering kan contact worden opgenomen met ons kantoor.